Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

0882 94 77 93  Доставка за София, Варна и Пловдив с транспорт на Джия!

0882 94 77 93  Доставка за София, Варна и Пловдив с транспорт на Джия!

Твоята кошница е празна!
Гаранция

Гаранция

1. ИЗДЕЛИЯ ОТ САНИТАРЕН ФАЯНС
Гаранционен срок: 5 години
Гаранцията покрива само фабрични дефекти на изделието, които пречат на функционирането му.
Гаранцията не покрива повреди, възникнали при транспорт, неправилна употреба и монтаж, както и неправилна поддръжка.
Гаранцията не покрива фабрични дефекти, които са могли да бъдат предявени преди монтажа.

2. СЕДАЛКА И КАПАК НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
Гаранционен срок: 2 години
Гаранцията покрива само фабрични дефекти на изделието, които пречат на функционирането му.
Гаранцията не покрива повреди, възникнали при транспорт, неправилна употреба и монтаж, както и неправилна поддръжка.
Гаранцията не покрива фабрични дефекти, които са могли да бъдат предявени преди монтажа.
Изделието подлежи на подмяна само при доказан фабричен дефект.

3. СМЕСИТЕЛИ
Гаранционен срок: 5 години
Гаранцията покрива само фабрични дефекти на изделието, които пречат на функционирането му.
Гаранцията не покрива повреди, възникнали при транспорт, неправилна употреба и монтаж, както и неправилна поддръжка.
Гаранцията не покрива фабрични дефекти, които са могли да бъдат предявени преди монтажа.
Изделието подлежи на подмяна само при доказан фабричен дефект.

4. УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА
* Периода на гаранцията започва да тече от датата на закупуване на продукта при условие на правилно съхранение,
транспорт и експлоатация от купувача.
* Гаранцията е валидна само с представени документи за закупуване, като фактура и/или касов бон, приложени към
гаранционната карта, издадени от продавача.
* Клиентът е длъжен да провери качеството на продукта при получаването му.
* Настоящата гаранция важи само на територията на Република България.
* Гаранционното обслужване покрива подмяна или ремонт на елементи в периода на гаранцията, но не включва разходи
по монтаж, демонтаж и посещение на място.
* Всяка рекламация се приема като рекламация само след диагностика от оторизирано лице. Решението за замяна или
ремонт се взема от компетентното лице на база на извършената диагностика, като посещението се заплаща от клиента.
Подменените части остават собственост на продавача.
* Гаранционният срок не се подновява или удължава след извършена подмяна или ремонт на неизправната част.
* Гарантирането на изправност на продуктите е следствие от правилен монтаж в съответствие с инструкциите,
приложени във всяка опаковка и правилна употреба.
* Гаранцията НЕ покрива дефекти възникнали по причини независещи от производителя, като:
променливо налягане на водата в тръбопровода, отсъствие на водни филтри в тръбопроводната мрежа, несъответствие
качествата на водата с държавните норми, природни бедствия, пожари и др.
* Гаранцията НЕ покрива механични повреди и драскотини, предизвикани от неспазването на инструкциите за монтаж.
Дефекти предизвикани от използването на агресивни препарати за почистване, съдържащи киселина, белина, ацетон,
хлоросъдържащи елементи и др.
* Гаранцията НЕ покрива дефекти, предизвикани от неправилно транспортиране, след получаване на стоката от клиента,
неправилен монтаж или техническо обслужване, използване не по предназначение, ремонт/демонтаж направен от
неупълномощени лица, използване на резервни части не от производителя.

5. Потребителски права и Законна гаранция
Гаранцията по Закона за защита на потребителите на Република България (ЗЗП): Независимо от условията на настоящата
търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на закупената стока с договора за продажба и настоящата
гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП /ДВ, бр. 18/2011г./:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация,
като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира
между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за
обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на
продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е
длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва
да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и
да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е
безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с
ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието
вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от
решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато
търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един
месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да
възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на
ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на
несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора,
ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на
потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане
на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Горепосочените права на потребителите по чл. 112-115 ЗЗП към са съобразени с редакцията на ЗЗП към ДВ, бр.18/2011г и бр.61/2014г.,
като в случай на законодателни промени, императивните норми, респективно законовите права на потребителите, имат приоритет
пред изложеното в настоящата гаранция, без да е необходимо същата да бъде допълнително изменена.
Препоръки:
- Преди монтажа на изделията се запознайте внимателно с инструкциите, които се доставят с изделието от фирмата производител
(при необходимост се свържете с продавача).
- Преди употреба се уверете, че изделието е монтирано правилно.
ВНИМАНИЕ:
- Претенции за неокомплектоване на продукта се удовлетворяват само в момента на закупуване.
- Монтажът на изделията да се извършва от квалифицирани специалисти!
- При почистване на изделията да се използват само препарати, предназначени за целта.